Ochrana osobných údajov

Podmienky ochrany súkromia (Privacy Policy)

Tieto Zásady ochrany osobných údajov (ďalej aj ako „Zásady“) sú neoddeliteľnou súčasťou Podmienok používania a primerane sa na ne vzťahujú ustanovenia Podmienok používania.

V Podmienkach sú prehľadne obsiahnuté zásady a pravidlá spracúvania osobných údajov používateľov služieb spoločnosti fajront.sk (ďalej len „fajront.sk“ alebo „Prevádzkovateľ“) poskytovaných prostredníctvom webovej lokality fajront.sk (ďalej len „služby“).

Tieto Zásady ochrany osobných údajov Ti vysvetlia, ako budú Tvoje osobné údaje, ktoré Nám poskytuješ, Používaním Našej Internetovej stránky spracúvané, a chránené a tiež aké sú v súvislosti s tým Tvoje možnosti. Súčasťou týchto Zásad ochrany osobných údajov sú aj Cookies pravidlá.

Pri každom Použití Našej Internetovej stránky Nám potvrdzuješ, že týmto Zásadám ochrany osobných údajov rozumieš a vyhlasuješ, že si nimi viazaný.

Obsah:

 • Osobné a iné údaje, ktoré spracúvame
 • Ktoré ďalšie údaje spracúvame
 • Ako môžeme Tvoje údaje použiť
 • Ako dlho údaje uchovávame
 • Poskytovanie a zdieľanie údajov
 • Naša zodpovednosť
 • Bezpečnosť
 • Tvoje práva a možnosti
 • Zmena Zásad ochrany osobných údajov

Osobné a iné údaje, ktoré spracúvame

Pri Tvojej registrácii na Našej Internetovej stránke od Teba budeme požadovať emailovú adresu a následne používateľské meno. V určitých prípadoch (napr. registrácia v niektorých Službách poskytovaných na Internetovej stránke) od Teba budeme požadovať aj ďalšie údaje, napr. Tvoje telefónne číslo za účelom overenia Tvojej identity, lokalitu za účelom predaja tovaru v bazári, atď. Poskytnutie týchto údajov je nevyhnutné na plné poskytovanie Služieb na Internetovej stránke.

Aj bez poskytnutia týchto údajov si však môžeš obsah prezerať, ale nebudeš môcť využiť služby pre registrovaných užívateľov, keďže na registráciu je potrebný tvoj email. Bez poskytnutia lokality tvojho predávaného produktu na Markete nebudeš vedieť pridať inzerát.

Pri Používaní Internetovej stránky si v Tvojom profile, ktorý Ti Registráciou vytvoríme, môžeš, ale nemusíš uviesť nasledovné osobné údaje: popis profilu, odkaz na profily na sociálnych sieťach, fotografiu. Ďalšie údaje môžeš, ale nemusíš, poskytnúť ich zverejnením na Internetovej stránke v diskusiách, blogoch, komentároch, atď. Niektoré z uvedených údajov môžu mať charakter osobného údaju, preto prosím ber na vedomie riziko ich zneužitia v prípade, ak sa rozhodneš ich zverejniť na Internetovej stránke. Vzhľadom na povahu internetu nenesieme zodpovednosť za bezpečnosť alebo ochranu údajov, ktoré zverejňuješ na Internetovej stránke a/alebo poskytuješ iným osobám prostredníctvom internetu a e-mailových správ, ani za ich kontrolu a to, ako používajú Tvoje údaje získané od Teba Ostatní, preto by si mal/a byť opatrný/á pri výbere údajov, ktoré poskytneš prostredníctvom Internetovej stránky.

Ktoré ďaľšie údaje spracúvame

Rovnako ako väčšina štandardných internetových stránok aj My zhromažďujeme rôzne technické informácie od návštevníkov Našej Internetovej stránky, ktoré sa automaticky zaznamenajú pomocou rôznych nástrojov, ako napr. weblogy, cookies, atď. (viac o cookies sa dočítaš v sekcii “Cookies pravidlá“).

Informácie, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom tejto Internetovej stránky, zahŕňajú najmä:

 • prehliadač, ktorý používaš,
 • internetovú adresu, z ktorej si sa pripojil na Našu Internetovú stránku,
 • operačný systém Tvojho zariadenia (počítača, mobilného telefónu, tabletu a pod.),
 • unikátna IP adresa zariadenia, ktoré si použil/a na prístup na Našu Internetovú stránku. Tvoje Používanie Našej Internetovej stránky.

Ako môžeme tvoje údaje použiť

Údaje, ktoré Nám poskytneš, spracúvame primárne za účelom poskytovania samotnej Služby na Internetovej stránke, a to najmä:

 • umožnenie Tvojej komunikácie na Internetovej stránke s Ostatnými užívateľmi a jej plnohodnotného Používania,
 • založenie, vedenie a správa Tvojho profilu na Internetovej stránke, ktorý Ti Registráciou vytvoríme,
 • zadávanie Tvojich inzerátov do bazára a vyhľadávanie v ponukách bazára.

Máme tiež oprávnený záujem na vylepšovaní Internetovej stránky, udržaní Nášho vzťahu s Tebou a ochrane Teba aj ďalších užívateľov Internetovej stránky. Tvoje údaje preto využívame aj na nasledovné účely:

 • zlepšenie dizajnu Internetovej stránky a optimalizáciu jej obsahu, funkcií a Služieb, ktoré poskytuje,
 • informovanie o Našich nových produktoch a službách,
 • informovanie o zmenách na Internetovej stránke, Pravidiel jej používania, týchto Zásad ochrany osobných údajov a iných podmienok, ktoré sa týkajú Našej Internetovej stránky,
 • presadenie Našich Pravidiel používania Internetovej stránky a odhaľovanie ich porušení,
 • zistenie, zabránenie alebo riešenie podvodu a iného protiprávneho konania na Internetovej stránke, vrátane použitia na účely vyšetrovania príslušnými orgánmi.

Do Tvojej poštovej schránky na Internetovej stránke Ti preto budeme posielať novinky a oznámenia ohľadom fungovania a aktualizácie Internetovej stránky ako aj oznámenia súvisiace s Tvojim Používaním Internetovej stránky (napr. upozornenia na porušenie Podmienok používania a pod.).

Súčasťou našej Internetovej stránky sú aj reklamné ponuky od tretích osôb. Keďže máme oprávnený záujem poskytovať také reklamy, ktoré sú pre Teba relevantné, zaujímavé a osobné, Tvoje údaje využívame aj na nasledovné účely:

 • monitorovanie Tvojej aktivity počas Používania Internetovej stránky,
 • prieskum Tvojho správania sa na Internetovej stránke a jej Používania Tebou,
 • zobrazovanie cielenej reklamy, ponúk a inej marketingovej komunikácie a jej prípadné zasielanie do Tvojej poštovej schránky na Internetovej stránke,
 • meranie a vyhodnocovanie efektivity reklamy,

Okrem vyššie uvedených prípadov Tvoje údaje využívame iba s Tvojím súhlasom , a to na nasledovné účely:

 • zasielanie reklamy, ponúk a inej marketingovej komunikácie na Tvoju emailovú adresu; v každom takom emaile budeš mať zároveň možnosť odhlásiť sa z odberu,

Ako dlho údaje uchovávame

Tvoje údaje uvedené v Tvojom profile budú spracúvané po dobu trvania Tvojej Registrácie na Našej Internetovej stránke. Berieš na vedomie, že na prípadné dôkazné účely si uchovávame zálohovanú kópiu Tvojich údajov v Našom systéme (nie je viditeľná pre verejnosť) ešte po dobu 2 roky od skončenia Registrácie. Spracúvanie údajov, ktoré si uviedol v Tvojom profile, môžeš kedykoľvek ukončiť, a to tak, že to bude mať za následok zrušenie Tvojej Registrácie na Našej Internetovej stránke a výmaz týchto osobných údajov.

Poskytovanie a zdieľanie údajov

Tvoje údaje, ktoré si Nám poskytol, neposkytujeme ani nesprístupňujeme žiadnej tretej strane. Zostávajú u Nás a spracúvame ich len My. Tvoje údaje (okrem užívateľského mena a pohlavia), pokiaľ sa Ty sám nerozhodneš inak (napr. uvedením v Tvojom profile), nezverejňujeme. Tvoje osobné údaje môžeme spracúvať aj prostredníctvom sprostredkovateľov, ktorými sú osoby poskytujúce cloudové služby. Tvoje osobné údaje nebudú prenesené do tretej krajiny (t.j. mimo EU) ani medzinárodnej organizácii. Súhlasíš s tým, že Tvoje Príspevky môžu byť tiež zhromažďované internetovými vyhľadávačmi, ako je Google. Môžeš tiež povoliť prístup aj iným stránkam, ako je Facebook, aby mali prístup a zverejnili na ich stránke niektorý z Tvojich údajov, vrátane Tvojich Príspevkov na Internetovej stránke.

Naša zodpovednosť

Na Našej Internetovej stránke môžeš uverejniť a zdieľať rôzne osobné údaje (napr. ich uvedením v Tvojom profile) a iný obsah vo forme Príspevkov (fotografie, atď.). V takomto prípade budú takéto Tvoje údaje a Príspevky prístupné Ostatným (budú verejne dostupné) a My nemáme žiadnu kontrolu a zodpovednosť za to, ako Niekto iný môže využívať Tvoje údaje a Príspevky.

Ochrana podľa týchto Zásad ochrany osobných údajov sa preto na ne vzťahuje len v miere, ktorú je od Nás rozumné požadovať. V rámci reklamných kampaní tretích osôb bežiacich na Našej Internetovej stránke a v niektorých ďalších prípadoch (napr. bazár/market, blogy) Ti môžeme ponúkať určité výrobky alebo služby prostredníctvom uzavretia zmluvného vzťahu s treťou osobou. Nemáme žiadnu kontrolu a nezodpovedáme za použitie osobných údajov, ktoré im poskytneš. Naša Internetová stránka obsahuje odkazy na iné stránky. Nie sme zodpovední za ochranu osobných údajov a súkromia alebo obsah týchto stránok.

Bezpečnosť

Zaväzujeme sa riadne uchovávať všetky osobné a iné údaje, ktoré si Nám poskytol, a to v súlade s najvyššími bezpečnostnými štandardmi. So všetkými údajmi budeme zaobchádzať podľa pravidiel uvedených v týchto Zásadách.

Máme niekoľko úrovní zabezpečenia Našej Internetovej stránky. Zaviedli sme softvérové zabezpečenia vo forme šifrovania všetkých osobných údajov a využívame služby popredných poskytovateľov hostingových služieb, ktoré realizujú hardwareové zabezpečenie Tvojich osobných údajov pred neoprávneným prístupom.

Avšak, aj napriek Našej snahe, žiadny systém neposkytuje úplnú záruku, že nikdy nepríde k neoprávnenému prístupu k Tvojim osobným údajom a Tvoje Používanie tejto Internetovej stránky znamená, že si ochotná/ý prijať toto riziko.

Tvoje práva a možnosti

V súvislosti s osobnými údajmi, ktoré o Tebe spracúvame, máš nižšie uvedené práva a možnosti.

Môžeš nás požiadať o potvrdenie o tom, či Tvoje osobné údaje spracúvame, a ak tomu tak je, máš právo získať prístup k týmto údajom a informácie o podmienkach ich spracúvania. Tieto informácie Ti poskytneme spravidla do jedného mesiaca odo dňa, keď Nás o to požiadaš.

Tvoje údaje na Našej Internetovej stránke môžeš kedykoľvek aktualizovať alebo opraviť v Tvojom profile v časti „Nastavenia“. Odporúčame Ti tak urobiť pri každej ich zmene. Ak máš problém s aktualizáciou Tvojich údajov, kontaktuj Nás.

Tvoje údaje na Našej Internetovej stránke môžeš kedykoľvek doplniť alebo vymazať v Tvojom profile v časti „Nastavenia“.

Ak máš problém s doplnením alebo vymazaním Tvojich údajov alebo ak chceš, aby sme obmedzili spracúvanie Tvojich údajov alebo ich vymazali, kontaktuj Nás. Tvoje údaje, ktoré si Nám poskytol pre účely plnenia zmluvy alebo na základe Tvojho súhlasu, môžeš nechať preniesť do inej organizácie, pokiaľ je to technicky možné.

Môžeš namietať voči spracúvaniu Tvojich údajov, vrátane údajov spracúvaných na účely priameho marketingu. V prípade Tvojej námietky prestaneme Tvoje údaje používať, pokiaľ nebude daný oprávnený dôvod na ich ďalšie spracúvanie.

Reklamné ponuky a oznámenia Ti budeme zasielať na Tvoju emailovú adresu iba v prípade, že si s tým súhlasil; ak ich už dostávať nechceš, môžeš sa z odberu kedykoľvek jednoducho odhlásiť.

Ak chceš niektorú z uvedených možností využiť, prípadne máš ďaľšie otázky, kontaktuj Nás na adrese info@fajront.sk.

Ak máš pocit, že sme porušili právne predpisy na ochranu osobných údajov, môžeš podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR (www.dataprotection.gov.sk).